سوالات متداول - analyticsaim

Analytics چیست؟

فرآیند علمی تبدیل داده ها به بینش عمیق که منجر به تصمیم گیری بهتر می گردد. کاوش درون داده ها برای کشف الگوهایی پنهان که می تواند به سازمان ها در اتخاذ تصمیمات هوشمندانه کمک شایانی نماید. امروزه سازمان ها بر روی حجم عظیمی از داده ها قرار گرفته اند، Analytics می تواند این داده ها را تبدیل به کلید واژه های اساسی و در جهت گشودن قفل های هزارتوی سازمان نماید.

چرا Analytics این روزها بسیار مورد توجه می باشد؟

تحلیل داده ها همیشه مورد توجه بوده است، اما امروزه تبدیل به یک صنعت پیشرو و پرکاربرد گردیده است. ما در مرکز یک انفجار در ابعاد داده ها می باشیم که عصر ما را تحت تاثیر خود قرار داده است. این داده ها هنگامی باارزش هستند که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به اشتراک گذارده می شوند. پاسخ به این سوال که چه داده ای در چه زمانی به شما کمک خواهد کرد، بسیار تعیین کننده می باشد.

عوامل اصلی در شکوفایی Analytics چیست؟

قیمت پایین ذخیره سازی، قدرت فوق العاده در سیستم های پردازش اطلاعات

گام های اساسی در Analytics چیست؟

1. تعیین ابعاد موضوع - 2. تعریف دقیق - 3. شناسایی و اکتشاف - 4. تحلیل - 5. ارائه - 6. اجرا

چرا علاوه بر مهارت ها و تکنیک های تحلیل، شناخت و درک محیط کسب و کار ضروری می باشد؟

برای تبدیل خروجی تحلیل به دانش کاربردی در حوزه مرتبط بدون اجرایی کردن تمام نتایج تحلیل بی فایده می باشد.

چگونه سازمان ها از فواید Analytics بهره می برند؟

مدلسازی چیست؟

یک مدل تحلیلی، یک مدل آماری است که برای انجام یک وظیفه خاص یا پیش بینی احتمال یک رویداد ویژه طراحی شده است. مدلسازی پیچیده ترین بخش تحلیل می باشد که نقش اصلی در موفقیت تحلیل را ایفا می کند. مدل ها می توانند زمان و حجم عملیات موردنیاز برای تصمیم گیری را به شدت کاهش دهند.