انواع تجزیه و تحلیل داده - analyticsaim

طبقه بندی داده ها

تحلیل توصیفی

تحلیل تشخیصی

پیش بینی

تحلیل تجویزی